OSTRÉ PERO - KRITIKA POCHYBNÝCH PRAKTIK

AKVARISTICKÉ ŽIVNOSTI
- CO DÁL?

Nebojte se úředního šimla!

OSTRÉ PERO - KRITIKA POCHYBNÝCH PRAKTIK

VÍTEJTE (už zase) V ABSURDISTÁNU ! VÍTEJTE  NA  STRÁNKÁCH
  VĚNOVANÝCH  AKVARIJNÍM  ROSTLINÁM

Vladimír Pelikán

04. 02. 2002
Poslední aktualizace: 9. 06. 2003

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ BYLA ZRUŠENA
- BEZ NÁHRADY
více o souvislostech vládních nařízení

 

   K této problematice proběhla výměna názorů m.j. na diskusním fóru akvarium.cz. Příspěvky k živnostenské problematice jsem uložil samostatně zde. Na nesmyslnost systému "rekvalifikačních školení" poukázal i jeden ze >školitelů<. Podle ohlasů dalších účastníků školení je zřejmé, že (kromě osmidenní dovolené a některých zajímavých přednášek či navázaných kontaktů) nemůže účastníkům přinést (kromě kýženého potvrzení) nic, za co by mělo smysl platit mnohatisícové částky.

   Vzhledem k nejasnému znění definice chovatelské volné živnosti ve vládním nařízení č. 469/2000 Sb. a z toho vyplývajícímu absurdnímu výkladu šířenému ing. Šíšovou jsem se rozhodl dotázat se Úřadu vlády České republiky, co autoři konkrétního znění vlastně měli na mysli (to je onen "duch zákona", mnohými v nedávné minulosti - i z nejvyšších míst - vysmívaný). Ne proto, že bych pochyboval o nesmyslnosti jí publikovaného "výkladu", ale proto, abych viděl "černé na bílém", jak se k výkladu staví "pachatelé" tohoto podivného předpisu...

----- Original Message -----
From: Vladimír Pelikán
To: posta@vlada.cz
Sent: Saturday, January 26, 2002 11:37 PM
Subject: Podivné Nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

Žádost o (veřejné) vysvětlení ve věci:

Chovatelské (akvaristické) živnosti a podivné Nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

Jak jsem podrobněji zdokumentoval ( http://akvarium.hyperlink.cz/akva_skoleni_01.htm ) v odkázaném textu, neseriózní firmy a osoby díky pochybnému znění nařízení vlády č. 469/2000 Sb. (seznam a náplně volných a vázaných živností) šíří mezi chovateli akvarijních ryb dezinformace. Podle těchto matoucích "reklamních článků" musí splňovat "podivné kvalifikační požadavky" (kromě obchodníků se zvířaty) i akvaristé-chovatelé, kteří nemají vlastní maloobchodní prodejnu, tzn. neprovozují obchodní živnost typu NÁKUP A PRODEJ ZVÍŘAT. Zřejmá chyba (?) ve vládní vyhlášce pak vede nejen tyto "chytrolíny" k různým obskurním výkladům, např. že chovatelé bez "(re)kvalifikace" nesmí prodávat své ryby do velko- a malo- obchodů a vývozcům, což je ovšem (alespoň dle mého názoru) zjevný NESMYSL! Proč by chovatelé neměli mít možnost prodávat svá zvířata obchodníkům, nebo koncovým zákazníkům - občanům ?
Firma A.Q.A. spol. s r.o. Kladno získala (?) databázi chovatelů akvarijních ryb, kterým rozesílá své reklamní "AQAristické noviny" ve zhruba tisícovém nákladu a v šíření dezinformací jí vydatně pomáhá komerční časopis Akvárium - terárium reklamními texty (nejen) ing. Lenky Šíšové. Chci tímto upozornit na podivné praktiky (nejen zmíněných subjektů, ale pravděpodobně i řady živnostenských úřadů) založené na platné definici náplní chovatelských živností v Nařízení vl. 469/2000 Sb. jako živnost "volná":
3. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Zde uvedené (zjevně nesmyslné) omezení však zní:
Obsahem živnosti není prodej zvířat určených pro zájmové chovy, drezúra zvířat a veterinární činnost.

Kromě nesmyslnosti "ministerského pojmu" ZOOLOGICKÁ ZVÍŘATA (zkuste si jej přeložit do českého jazyka...{:o) není široké veřejnosti srozumitelné, co vlastně autoři zmíněného Nařízení měli touto podivnou kombinací na mysli... Co je tedy vlastně náplní zmíněné živnosti?

Uvítal bych rozumné vysvětlení, zda se jedná o chybu (vynechání slova "nákup" ...a prodej...) - viz volné živnosti velkoobchod a specializovaný maloobchod, a jaký má smysl omezovat chovatelům zřízení vlastního obchodu s živočichy, které chovají a vědí o jejich potřebách mnohem více, než "školitelé" předražených "(re)kvalifikačních" školení.
Stále se totiž setkávám s chovateli, kteří jsou na základě zmíněných "zdrojů skálopevně přesvědčeni o nutnosti drahé rekvalifikační kurzy s pochybnou (ne-akvaristicko-chovatelskou) náplní absolvovat.

Akvaristé-chovatelé dosud nemají vlastní profesní organizaci, která by účinně hájila jejich zájmy proti státním byrokratům a na ně navázaným "školitelským" firmám. Zřejmě si ji budou (s ohledem na naléhavou nutnost ochrany zdravého rozumu) muset zřídit...

Vladimír Pelikán
vpelikan@cmail.cz
http://akvarium.hyperlink.cz

 

----- Original Message -----
From: "Chlumská Iva" <chlumska@mpo.cz>
To: <vpelikan@cmail.cz>
Sent: Tuesday, February 12, 2002 12:23 PM
Subject: Vyjádření k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
NA FRANTIŠKU 32, 110 15 PRAHA 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:      
ZE DNE:  26. 1. 2002  

  Vážený pan
  Vladimír Pelikán

  e-mail vpelikan@cmail.cz

 

NAŠE ZNAČKA:  6674/02/4110
PID:  MIPOX00DRU8I
VYŘIZUJE/LINKA:  Dr. O. Bothe
PRAHA DNE:  7. 2. 2002
 

Věc:

Vyjádření k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

         K Vašemu dopisu ze dne 26. 1. 2002, který nám postoupil Úřad vlády České republiky, sdělujeme, že zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazující nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, rozeznávají ohlašovací živnost vázanou "Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy" a ohlašovací živnost volnou "Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb". Pokud podnikatel pouze chová domácí nebo zoologická zvířata a tato po jejich případném rozmnožení prodává, postačuje mu pro provozování těchto činností uvedená volná ohlašovací živnost. Pro její výkon nemusí prokazovat žádnou odbornou způsobilost. Pokud však podnikatel domácí a zoologická zvířata nakupuje a prodává, tedy hlavním cílem jeho činnosti je obchodování se zvířaty, pak musí být držitelem živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost vázanou. Pro výkon této živnosti musí prokázat odbornou způsobilost stanovenou v příloze č. 2 živnostenského zákona ve znění zákona č. 309/2000 Sb. Tu je možné prokázat kromě jiného i rekvalifikačním kurzem a 4 letou praxí v oboru.

         Činnosti, které jsou vlastním obsahem vázané živnosti, nemohou být obsahem jiné živnosti, v daném případě živností volné. Jak je výše uvedeno, chovatel může domácí a zoologická zvířata i prodávat. Proto omezení uvedené ve druhém odstavci citované volné živnosti: "Obsahem živnosti není prodej zvířat určených pro zájmové chovy..." se týká pouze těch podnikatelů, kteří zvířata prodávají na základě jejich předchozího nákupu, tedy hlavní náplní jejich činnosti je obchodování se zvířaty, což je obsahem výše uvedené vázané živnosti. V rámci předmětné volné živnosti nelze provádět drezúru zvířat, protože činnosti s ní spojené jsou obsahem vázané živnosti "Drezúra zvířat". Veterinární činnosti pak podle § 3 odst. 2 živnostenského zákona nejsou živností.

         Akvaristům-chovatelům postačuje pro jejich podnikatelskou činnost živnostenské oprávnění pro ohlašovací živnost volnou "Chov domácích nebo zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb". Není proto zákonný důvod pro to, aby museli absolvovat rekvalifikační kurs pro získání odborné způsobilosti.

Ing. Bohumila Páleníková v. r.      
ředitelka odboru živností           

 

   Co dodat? Mám zato, že se jedná o výklad zcela jasný, logický a jednoznačný. Snad i pro paní ing. Lenku Šíšovou z Prahy. Její (publikované) tvrzení o výkladu zákona pouze soudem je v tomto případě zcela mimo jakoukoli realitu. Těžko se bude někdo soudit kvůli nesmyslům, které ona sama pouští do světa (právníci by se za podobný výklad museli stydět sami před sebou). Na druhé straně je otázkou (pokud se někteří chovatelé již nechali nachytat), zda postižení >>vyškolení<< nakonec nebudou žádat zpět drahé školné...

   Otevřenou nadále zůstává otázka smysluplnosti celé koncepce školení obchodníků se zvířaty a prokazování jejich kvalifikace. Ale to už je pro tyto stránky příliš objemná problematika, kterou by si měli řešit obchodníci spolupracující v zájmovém sdružení. Chovatelé mají (snad) na nějakou dobu pokoj. Uvidíme, co přinese >>euronovela<< živnostenského zákona...


U nás v Kocourkově...
aneb
"Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil!"

(doplněno 20. 02. 2002)
V parlamentu byla schválena novelizace novelizace... (-formát pro tisk) živnostenského zákona. Počkejme tedy na přesný výklad z pohledu problematiky zde popsané...

(doplněno 04. 05. 2002)
Opakovaně novelizovaný živnostenský zákon a zejména zde propírané vládní nařízení je trnem nejen v oku živnostníků, ale i poslaneckých aktivit. Nedávná novelizace zákona, která by měla nechat na pokoji živnostníky, kteří již podnikali dříve a nyní by měli přejít pod režim vázaných živností, zřejmě stačit nebude. Připravuje se (podle zpráv z týdeníku Profit č. 18/29.04.2002 str.2: Dušan Šrámek; Živnostenská novela stíhá novelu - ročník XIII) poslanecká iniciativa, která by měla vést ke zrušení katalogu živností, stanoveného zde kritizovaným vládním nařízením. Katalog místo pořádku v názvech živností nadělal prý jen další zmatek. (Mohu potvrdit - pozn. VP) Aby nedocházelo ke zbytečné právní nejistotě podnikatelů, je navrženo zrušit nejen katalog živností, ale i vládní nařízení (určující náplň volných a vázaných živností a odbornou způsobilost k jejich provozování). Odborné stanovisko Parlamentního institutu totiž uvádí, že vládní nařízení je protiústavní, poněvadž jakákoli omezení mohou být občanovi ČR dána pouze zákonem, nařízení vlády je však normou podzákonnou. Kvalifikační podmínky navíc neplatí pouze pro nové, v oboru začínající podnikatele, ale i pro ty, kteří stejnou činnost vykonávali úspěšně již před vydáním nařízení.
Žeby konečně vítězství ZDRAVÉHO ROZUMU ?
Uvidíme...snad.


VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ ZRUŠENA !
v Poslanecké sněmovně PČR 2. 5. 2002 !

Pozdě, ale přece...

(doplněno 18. 05. 2002)
Kolik důležitých informací nám uniká díky příliš povrchnímu vnímání událostí v Parlamentu ČR a neznalosti každodenní práce v Poslanecké sněmovně PČR si můžeme ukázat právě na případě našich akvaristických živností.

   Široká veřejnost neměla ani tušení o rok trvajícím úsilí skupiny poslanců, kteří se změnou zákona snažili vzít nepovedenému nařízení moc socialistické vlády nad zoufalými živnostníky často nechápajícími, co že se to vlastně děje. Veškeré informace se šířily jen prostřednictvím inzerce a ("skrytě") reklamních článků propagujících rekvalifikační kurzy a školení vnucená vládou, o dění v parlamentu kolem živnostenského zákona prakticky nikdo neinformoval. Zpětným pohledem na průběh poslanecké iniciativy je vidět, že kdybychom tyto informace znali (a zveřejnili) dříve, mohli si mnozí živnostníci a podnikatelé ušetřit zbytečně vyhozené peníze za rekvalifikační školení, bez nichž by se jistě obešli. Schválení novely živnostenského zákona (musí ještě projít Senátem ČR a rukou Prezidenta ČR), je významným krokem, který staví živnostenské právo alespoň částečně zpět z hlavy na nohy. Další významná změna nastane souběžně připravovanou tzv. evropskou novelou živnostenského zákona, která by měla vstoupit v platnost 1. 1. 2003. To je však doba zatím vzdálená (a změny budou jistě významné).

   Jak se vše odvíjelo při schvalování poslední novely zákona, je velmi dobře zachyceno v archivech PS PČR. Jsou velmi dobře přístupné díky internetu a stránky jsou velmi bohatě vybaveny hypertextovými odkazy na další dokumenty. Bylo zajímavé sledovat, jak novela zákona neprošla díky poměru hlasů 88 : 88 i jak nakonec bylo hlasování úspěšně zopakováno. Jsou zde zachyceny všechny argumenty odpůrců i zastánců zrušení vládních (místy nesmyslných) nařízení i dalších změn zákona a je velmi poučné si tyto materiály pročíst podrobně od začátku.

   Níže jsou uvedeny základní odkazy, na nichž si můžete kdykoliv zjistit
aktuální stav vývoje a výhled do budoucna:

   Z parlamentních diskusí je naprosto zřejmé, kdo jaká stanoviska hájí - lze jít do podrobností - projednávání zákona ve sněmovně a postoje jednotlivých poslanců, stran, vlády a jejích zástupců... argumentace.
(Viz odkazy na archiv jednání Poslanecké sněmovny PČR).

Podrobná argumentace (2001-2002) ke zrušení vládních nařízení (k živnostenskému zákonu):

   Z odlišnosti postojů těchto subjektů také vyplývá, proč v problematice není možno sledovat výhradně jednostranné (vládní) výklady, které mohou být odlišné od toho, jaký názor má Poslanecká sněmovna PČR, Senát (a nakonec i prezident).

   Jak probíhalo projednávání novely zákona v Senátu PČR 29. 5. 2002 - to ponechávám prozatím bez komentáře. Že cesta novely není jednoduchá, to je možno sledovat od začátku. Nyní je návrh zpět v PS PČR - uvidíme, jak rychle se věci budou vyvíjet. Hledání na nepřehledných stránkách Senátu PČR mne při první návštěvě přivádělo do rozpaků, jak je možné, že instituce tohoto významu má své informace tak neuvěřitelně složitě dostupné, v porovnání s Poslaneckou sněmovnou PČR, kde je vše snadno k nalezení, provázáno hypertextovými odkazy. Inu - dva různé přístupy v jednom parlamentu...

   Jaké důsledky tedy vyplývají ze změn živnostenského zákona (ať již v současné - dosud platné, či schválené - zatím ještě neplatné - podobě)?
V každém případě je zcela zbytečné absolvovat jakákoli drahá "rekvalifikační" školení. Jakmile vejde poslední novela v platnost, pozbude hromadné pořádání státem vnucených školení smysl. Pokud ovšem jejich obsah a odborná úroveň bude taková, že přiláká zájemce o jejich absolvování (pro začínající podnikatele např. v obchodě se zvířaty), nelze proti jejich pořádání nic namítat. Tento způsob vzdělávání (nevnucovaného státem) je zcela v souladu s tržními principy. Navíc dobrovolní účastníci již obvykle dopředu vědí, co potřebují a za co jsou ochotni zaplatit - mohou tedy účinně ovlivňovat jejich náplň. Kvalifikace získávaná s těmito motivacemi pak přináší svému nositeli mnohem větší užitek v praxi, než státem vynucené akce, jejichž hlavním cílem je získání razítka pro formální uspokojení úředníka živnostenského úřadu.

   Nemohu si odpustit závěrem ještě poznámku:
   Je zarážející, jak ČSSD (společně s KSČM) na jedné straně brání zavedení byť i symbolického školného na vysokých školách, zatímco živnostníkům a podnikatelům přikazuje "rekvalifikační" kursy (s velmi pochybným užitkem pro absolventy), jejichž cena (zhruba 10.000,- za 8-10 dní) řádově (vzhledem k době "školení") převyšuje navrhovanou ROČNÍ částku zmíněného poplatku. Žeby návrat ke komunistickému principu: "Ať platí bohatí" ???

Změna živnostenského zákona:

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění ...(výčet pozdějších novelizací)...

se mění takto:

V § 7 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou zrušuje.
V § 45 odst. 4 se druhá věta zrušuje.
§ 73a se zrušuje.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

Zrušuje se:
Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
Nařízení vlády č. 468/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Čl. III

Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto zákona na základě právních předpisů uvedených v čl. II, zůstávají zachována.


Změna zákona byla schválena Poslaneckou sněmovnou PČR dne 2. 5. 2002.

V platnost vstoupí po schválení Senátem ČR, Prezidentem ČR a po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(doplněno 18. 08. 2002):


PREZIDENT SVÝM ZAMÍTNUTÍM "ZAJISTIL STABILITU" českého právního řádu!

   Tak se naší zemí přehnaly parlamentní volby, povodně a co se dělo s novelizací živnostenského zákona je v tomto porovnání vlastně málo důležité. K mému (velkému) překvapení stihla ještě stará poslanecká sněmovna (před volbami) znovu schválit senátem doporučenou úpravu návrhu zákona (týkal se několika na sobě nezávislých změn různých zákonů) a odeslat ke konečnému podpisu prezidentu ČR. Podle mého přesvědčení již NIC nemělo bránit schválení tolik očekávaného zrušení nesmyslného vládního nařízení. Zde však (alespoň pro mne) nastalo největší překvapení: prezident republiky Václav Havel zamítl pracně parlamentem "protlačený" návrh zákona. Odůvodnění je (velmi povrchně formulováno) na archivní stránce Hrad (viz konec stránky) - bez přesného označení návrhu, kterého se prezidentské zamítnutí týká.

Cituji:
"...Prezident republiky se domnívá, že navrhovatelé mají nejasnou koncepci regulace živnostenského podnikání a zároveň neakceptují minimální potřebu stability právního řádu. ..."

Tvrzení samo o sobě možná nemá k pravdě daleko. Ale KDO vlastně nemá jasnou koncepci? Vždyť v parlamentu jsou zhruba TŘI skupiny poslanců, jejichž pohled na podnikání je výrazně odlišný. Živnostenský zákon je výsledkem různých protichůdných zájmů jednotlivých skupin a vládních úředníků za více než 10 posledních let. Podle toho také vypadá...
Mému rozumu se příčí uznat takovouto velmi zjednodušenou argumentaci. Skutečnost, že stejný prezident odmítl podepsat novelizaci, která je "... od roku 1991 již v pořadí padesátá šestá ..." s vysvětlením, že jich bylo už příliš (a zatím je všechny podepsal...), to je pro mou hlavu opravdu nesrozumitelný rébus.

Co bude dál? Zde je prognóza poměrně snadná. Prezidentovo veto navrhovaného zákona musí poslanecká sněmovna přehlasovat kvalifikovanou většinou hlasů, aby zákon (jako ve většině předešlých případů) nabyl platnost. Po volbách (a převaze socialistických a komunistických mandátů v PS) je takový výsledek málo pravděpodobný, poněvadž to byli právě představitelé ČSSD a KSČM, kteří nesmyslná omezení do zákonů (a vládních nařízení) prosadili (nebo vyměnili za "jiné hodnoty") s představiteli "pravice" (!?). Poslanec Pavel Němec, který vedl "pravicovou" poslaneckou iniciativu za zrušení nesmyslného vládního nařízení, je nyní členem socialistické vlády. Stěží bude asi mít zájem (a sílu) dotáhnout do úspěšného konce věc, kterou začal před více než rokem, proti vůli svého nynějšího koaličního partnera - ČSSD.

Před našima očima se odehrává jakési absurdní divadlo, které nebude mít brzkého řešení. Zde je rada jediná: Pomáhej si sám, jak umíš, bez ohledu na nesmysly v zákonech, bludy ve vládních nařízeních, nepochopitelné výroky prezidenta. Postoj Josefa Švejka, našeho "národně-typového představitele" v podobných situacích, budiž nám (bohužel opět) příkladem. Vítejte v Absurdistánu!

Je pravděpodobné, že v příštích létech (už měla být připravena dávno!) dojde k zásadní změně živnostenského zákona směrem k právu Evropské unie. Pak začne všechno znovu - včetně výměny živnostenských listů....
Máme se na co těšit. Ale pozor, žádné nesmyslné požadavky ohledně chovu či prodeje akvarijních ryb a drobného zvířectva EU ve svých předpisech nemá! Přestože někteří lidé (či zájmové skupiny) tvrdí opak.


(doplněno 14. 5. 2003)
(aktualizace 9. 6. 2003)

   Podobný "osud", jenomže nyní v převrácené podobě, potkal vládní (soc.) Zákon o zoologických zahradách. Návrh s nepodstatnými změnami prošel parlamentem bez významnější pozornosti poslanců, přestože celková jeho úroveň i problematické slovní konstrukce jsou slabé. Prezident Klaus však svým vetem znemožnil jeho platnost. Zdůvodnění je zcela přesné, stručné a logické. Těžko proti němu něco namítat. (Kdo si dá práci s přeluštěním litery zákona, pochopí, proč byl vetován...). Celý vývoj zákona o ZOO v Parlamentu ČR je možno podrobně sledovat. Zákon byl znovu schválen PS PČR, tedy prezidentské veto bylo přehlasováno podobně, jako v řadě případů v minulosti. Bohužel, i tento zákon je potvrzením, že vládní úředníci problematice zvířat a jejich ochrany před neodborným zacházením nerozumí a umožňují jen různým lobby prosazovat svůj vliv i při tvorbě zákonů. Parlament podobné paskvily (z nepozornosti či nezájmu) schválí, zajímat se o dopady svých rozhodnutí začne, až když začnou voliči "křičet". Tetokrát si jej naštěstí pozorně přečetl prezident. Bohužel - snaha marná.

Závěrem uvedu citát z odůvodnění veta pochybného zákona, který má v problematice českého práva širší význam:

"Ochranu zvířat proti špatnému zacházení je třeba řešit plošně pro všechna zvířata chovaná člověkem."

Vladimír Pelikán

Informace k této problematice budou dále doplňovány.
<<< ZPĚT k úvodnímu článku    Daňové souvislosti >>>

 


AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU