SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

VÝTAH ZE SBÍRKY ZÁKONŮ
www.mvcr.cz/sbirka
SOUBORY ve formátu PDF ADOBE ACROBAT READER
 FREE - CZ stránky AMSOFT


STRÁNKY fy SAGIT Nař. vl. 469/2000 Sb. >>> SOUBORY ve formátu PDF Sbírka zákonů, Částka 133 účinnost od 1. ledna 2001

Nařízení vlády ze dne 8. listopadu 2000, kterým se stanoví náplně jednotlivých živností

výtah částí nařízení, které mají souvislost s chovem akvarijních ryb:

a) příloha č.1 obsahové náplně řemeslných živností
b) příloha č.2 obsahové náplně vázaných živností
c) příloha č.3 obsahové náplně koncesovaných živností
d) příloha č.4 obsahové náplně volných živností

Obsahové náplně VÁZANÝCH ŽIVNOSTÍ:

  Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Nákup za účelem dalšího prodeje a prodej zvířat určených pro zájmové chovy (akvarijních ryb, malých hlodavců a zajíců, psů, koček, exotických zvířat, zejména ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých a podobně) a v souvislosti s tím i prodej zvířat z vlastního chovu a nákup, nabídka a prodej krmiv, chovatelských zařízení a pomůcek pro zvířata v zájmovém chovu.


Obsahové náplně VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ:

  3. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat, zoologických a laboratorních zvířat. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Chov koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy a výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat.

Obsahem živnosti není prodej zvířat určených pro zájmové chovy, drezúra zvířat a veterinární činnost.

  7. Výroba krmiv a krmných směsí

Výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata. Výroba krmiv (granulí, směsí, konzerv a podobně) pro domácí zvířata a krmení pro ptactvo, akvarijní rybičky a další živočichy.

Obsahem živnosti není výroba průmyslově nezpracovaných krmiv pro hospodářská zvířata produkovaná zemědělskými prvovýrobci (pícniny, seno, krmné obilí a podobně).

70. Velkoobchod

Nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti.

Obsahem živnosti není nákup a prodej ...
... hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, ...

72. Specializovaný maloobchod

Činnosti spojené s nákupem a prodejem užšího sortimentu zboží stejného nebo obdobného charakteru za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a jeho prodej ve specializovaných prodejnách.

Obsahem živnosti není nákup a prodej...
...hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy...


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.


Novelizované znění živnostenského zákona
STRÁNKY fy SAGIT (změna viz Zák. 309/2000 Sb. ze dne 9. 8. 2000 - SOUBORY ve formátu PDF Sbírka zákonů, částka 85 str. 4158):

Doklad způsobilosti pro vázanou živnost
"Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy":

a) vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství a 1 rok odborné praxe
   nebo
b) jiné vysokoškolské vzdělání příbuzného směru a 2 roky odborné praxe
   nebo
c) středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzělání ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 4 roky odborné praxe
   nebo
d) absolvování učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 6 let odborné praxe


STRÁNKY fy SAGIT Nařízení vlády 209/2001 Sb. ze dne 14. května 2001 - SOUBORY ve formátu PDF Sbírka zákonů, částka 80

Doklad způsobilosti pro výkon činnosti (zaměstnanci - prodavači)
"Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy":

a) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti veterinární lékařství a hygiena nebo zootechnika nebo v oboru se specializací na chovatelství zvířat
   nebo
b) doklad o absolvování vyšší odborné školy v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství
   nebo
c) doklad o absolvování středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství
   nebo
d) doklad o absolvování učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku
   nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tuto činnost vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zemědělství
   nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.


AKVÁRIUM  PELIKÁN  -  ZPĚT  NA  TITULNÍ  STRANU