AKVARISTICKÉ ŽIVNOSTI
a daňové souvislosti

(datum poslední aktualizace: 18. 05. 2002)

www.mvcr.cz/sbirka
SOUBORY ve formátu PDF ADOBE ACROBAT READER
 FREE - CZ stránky AMSOFT

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ BYLA ZRUŠENA
- BEZ NÁHRADY
více o souvislostech vládních nařízení   Jak jsem již dříve upozornil v konferenci akvarium.cz, podle informací akvaristů z různých částí republiky se sbíhají útržkovité zprávy o údajném ukončení možnosti odečítat (pro chovatele akvarijních ryb) náklady na chov paušálním odečtem 50% z vykázaných tržeb v daňovém přiznání. Tento způsob zdaňování běžně používali chovatelé registrovaní jako "zemědělci" provozující "CHOV DOMÁCÍCH A ZOOLOGICKÝCH ZVÍŘAT".
   Nová skutečnost je odvozována od účinnosti vládního nařízení č. 140/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., kterým byl stanoven seznam oborů živností volných a s účinností od 1. 1. 2001 by se mělo podle toho změnit i zdaňování některých příjmů ze zemědělské výroby. "Anonymní úřední výklad" pocházející zřejmě z aktivit spadajících pod Ministerstvo financí ČR a výběr daní, ze kterého vypisuji zdůvodnění postupu, jsem obdržel od chovatele, který však neuvedl jeho zdroj. Považujte proto platnost ukončení možnosti odečítání nákladů paušálem za ne zcela prověřenou, nicméně pravděpodobnou.

   Protože uplatnění postupu, který pro mnohé akvaristy může být překvapením i po roce od údajného nabytí účinnosti, by v případě daňové kontroly mohlo mít velmi nepříjemné důsledky pro ty, kteří o tomto (možném postupu) nejsou informováni, rozhodl jsem se daňovou problematiku alespoň částečně zmínit a upozornit na nebezpečí, která přináší, i na opatření, jak se možným problémům vyhnout.

   Zmíněný postup tedy vychází ze souvislosti, že údajně podle novelizovaného živnostenského zákona (Zák. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších novelizací) je nutno provozovat chov akvarijních ryb pouze jako živnost (volnou), nikoli jako zemědělskou výrobu. Nabytím účinnosti uvedeného vládního nařízení (seznam živností volných) by podle výkladu obsaženého v obdržené kopii dokumentu měla v daňové oblasti přejít na chovatele akvarijních ryb povinnost vést účetnictví jako u běžné živnosti (záznamní povinnost příjmů se mění na povinnost komplexního účtování o příjmech a výdajích podle platných účetních předpisů - což vede k nutnosti vést jednoduché účetnictví a z této skutečnosti zase vyplývá celá řada povinností dokládat oprávněnost všech výdajů řádnými účetními doklady).

Dále cituji z obdrženého výkladu:

"...Z uvedeného plyne, že k provozování níže vymezených činností (3. chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb - pozn. V.P.) je třeba živnostenské oprávnění. Příjmy z těchto činností se zdaňují podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP (Zákon o dani z příjmů - pozn. V.P.), tzn. jako příjmy ze živnosti, nikoli již jako příjmy ze zemědělské výroby. K takovým příjmům lze uplatnit výdaje ve smyslu § 7 odst. 9 písm. c) ZDP s přihlédnutím k odst. 10 ZDP (tzn. nikoli již 50%) anebo skutečné výdaje.
Pokud se bude u poplatníka u činností níže uvedených (3. chov domácích... - pozn. V.P.) jednat o jednorázový příjem ze zemědělské výroby, který lze kvalifikovat ve smyslu § 10 ZDP, může poplatník uplatnit výdaje ve výši 50%.
(viz sdělení 153/7 023/1994 k vymezení pojmu "zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osob ve znění Dodatku č.j. 153/51360/2001 - uveř. ve Finančním zpravodaji 9-10 2001)...
...Ve smyslu výše citovaného opatření MF se zemědělskou výrobou pod bodem 8) rozumí také:
"chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyt zvěře a odchov divokých zvířat.
Do těchto skupin patří např. různé druhy zvířat pro laboratorní účely, dále akvarijní ryby a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, psi (včetně plemen ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní domácí zvířata, lovná zvěř a zoologická zvířata."
Akvarijní rybky náležejí do oboru č. 3 - chov zoologických zvířat.

   Při posouzení toho, zda příjmy poplatníka budou podléhat zdanění podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo § 10 ZDP je třeba zkoumat především rozsah provozované činnosti, zda vykazuje znaky podnikání - soustavnost, pravidelnost, výši obratů...

   Nebude-li se jednat o nahodilý příjem poplatníka, je třeba příjem za zdaňovací období počínaje r. 2001 zdanit v dílčím základu daně podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP s tím, že lze uplatnit pouze skutečné výdaje, resp. výdaje paušálem 25% z příjmů a zaplacené pojistné dle § 7 odst. 10 ZDP. Nelze již u těchto příjmů uplatnit výdaje ve výši 50% z příjmů.
 
Bude-li se jednat o jednorázový nahodilý příjem z prodeje a daná činnost nebude vykazovat znaky podnikání, lze zdanit příjem v § 10 s uplatněním výdajů ve výši 50% z příjmů..."


   Tolik prozatím k paušálnímu odečtu 50% nákladů. Posouzení, na kolik je správný tento postup a výklad (zřejmě finančních orgánů) by bylo velmi náročné na kvalifikované právní posudky. Kdo zná podrobněji praxi používanou finančními úřady a jaké jsou šance drobného živnostníka odolávat této mašinérii mi snad dá zapravdu, že vyznat se v tom, co v daňové oblasti platí, co ne a postupovat v souladu se zákonem (rozuměj: s uplatňovaným výkladem FÚ) je v praxi neuskutečnitelné.

   Zaznamenal jsem výstižnou charakteristiku jakoby vypůjčenou z dílny Prof. Parkinsona:
   "V každém byrokratickém systému narůstá papírování tím, že trávíte čím dál více času vedením výkazů o své práci a pracujete čím dál méně. Ustáleného stavu se dosáhne teprve tehdy, až když výkazům věnujete veškerý čas a práci žádný."
   Kdo sleduje vývoj (nejen daňových předpisů) v posledních letech v České republice, jistě ví, oč jde. Chtějí-li naši nejvyšší mít zase "vše pod kontrolou", nezbývá, než se alespoň pokusit jim vyhovět.
Únikem (učebnicový příklad) pak je přesunutí aktivit do tzv. "šedé ekonomiky", kde se žádné účetnictví nevede a není co předkládat ke kontrole...
...jako zoufalý pokus bránit se nesmyslné složitosti a záludnosti státem vnucované daňové praxe.

   Jediný závěr do budoucna (i s ohledem na neustále probíhající změny) je, že nutnosti začít vést jednoduché účetnictví a evidenci nákladů (samostatné měřiče: voda, plyn, elektřina atd., krmení, provoz automobilu, poštovné a jiné přepravní náklady, vybavení provozovny, stavební náklady a úpravy, kolaudace provozovny pro účel, ke kterému je využívána, telefon, drobný spotřební materiál atd. atd.) se stejně dříve nebo později nevyhneme. Řada menších chovatelů se raději smířila s pouhými 50% nákladů uznaných paušálem, jen když nemuseli vést podrobné účetnictví a dokazovat oprávněnost výdajů. Jsem přesvědčen, že pečlivým sečítáním i drobných výdajů budou sami překvapeni, že náklady jsou ve skutečnosti mnohem vyšší, než oněch 50% !. Doporučuji také zkusit se domluvit s finančními úředníky (ve své velké části jsou to lidé se základy ekonomického myšlení a znalí problémů, které na živnostníky nachystali naši zákonodárci společně s ministerskými úřady) na způsobu, jak toto nejasné období překlenout bez zbytečných ztrát.


VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ ZRUŠENA !
v Poslanecké sněmovně PČR 2. 5. 2002 !

   Podrobné informace najdete na stránce: AKVARISTICKÉ ŽIVNOSTI - a co dál?
(doplněno 18. 5. 2002)

   Jaký dopad na daňovou problematiku bude mít zrušení tolik kritizovaných vládních nařízení?
Především pomine důvod, proč by měla nastat změna od paušálního odečtu nákladů 50 % (zemědělská chovatelská činnost) k povinnému vedení účetnictví (chovatelská živnost). To se však bude týkat pouze chovatelů, kteří si dosud nezměnili svou registraci ze zemědělské na živnostenskou. Nejabsurdnější skutečností pak bude to, že v průběhu roku budou (zatím není v platnosti přijatá novela zákona) platit dva různé systémy - paušální odečet a účetnictvím vykázané náklady. A protože se připravuje tzv. euronovela živnostenského zákona, těžko lze (při velmi rychlém vývoji) předvídat, co bude platit v příštím roce.

   Jistotou proto bude dodržování principu průkaznosti výdajů, pokud se s vašim finančním úřadem nedohodnete jinak. Přesnější informaci bohužel není možno poskytnout, jasno mnohdy nemají ani finanční úředníci - profesionálové. I v této oblasti jsou uplatňovány ve velkém rozsahu různé podzákonné předpisy, jejichž platnost (a soulad se zákony) je mnohdy velmi sporná. V každém případě je potřebné sledovat vývoj (nejlépe po dohodě s úředníky vašeho finančního úřadu).

Stránka bude postupně doplňována odkazy na zveřejněné zákony či jejich novely a snad i o některé zkušenosti z jejich praktického uplatňování.

Vladimír Pelikán


AKVÁRIUM  PELIKÁN  -  ZPĚT  NA  TITULNÍ  STRANU