Převzato z:   AQAristické noviny (vydáno 20. 12. 2001) Ročník I. číslo 3

Akvaristé a paragrafy

   Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy je podle Živnostenského zákona 455/1991 Sb. (v aktualizovaném znění) živností vázanou. To m.j. znamená, že lidé, kteří chtějí v tomto oboru podnikat, musejí mít vedle příslušných let praxe odborné vzdělání. Až dosud většina majitelů zooobchodů má ve svém živnostenském listě jako předmět podnikání napsáno "Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej". Někteří, například chovatelé akvarijních ryb, dokonce podnikají pouze na základě ohlašovací povinnosti na Ministerstvu zemědělství ČR (MZe) jako soukromí rolníci a živnostenský list vůbec nevlastní. Akvarijní ryba přitom rozhodně není hospodářské zvíře, tak jak ho chápe např. Zákon o veterinární péči 166/1999 Sb.

§

   Podle Živnostenského zákona z roku 1991 a podle přechodného ustanovení § 34 Zák. 309/2000 Sb. musí všichni podnikatelé v této oblasti do 31. 03. 2003 doložit příslušný doklad způsobilosti k tomuto podnikání. Pro prodavače je tato lhůta prodloužena do 01. 04. 2004.
Podmínky odborné způsobilosti majitelů prodejen a prodavačů se mezi chovatelskou veřejností ale často směšují (častý je například omyl, že pro majitele obchodů stačí 3 roky odborné praxe - tímto mohou odbornost prokázat pouze prodavači!)

   Požadavek odborné způsobilosti majitelů prodejen upravuje Zákon 309/2000 Sb. který ukládá pro provozování živnosti následující předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání zaměřené na chovatelství či zootechniku a 1 rok praxe

 • - nebo jiné VŠ vzdělání příbuzného směru a 2 roky odborné praxe

 • - nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat či zootechniku a 4 roky odborné praxe

 • - nebo absolvování učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 6 let odborné praxe

 • podle § 22 a § 24 Zák. 455/1991 Sb. mohou být doklady o odborné způsobilosti nahrazeny osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a dokladem o vykonání 4 leté praxe v oboru.

§

      Odborná způsobilost prodavačů je v tomto případě absolvování:

 • bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti veterinární lékařství a hygiena nebo zootechnika nebo se specializací na chovatelství zvířat

 • - nebo vyšší odborné školy v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství

 • - nebo středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství

 • - nebo učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku

 • - nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tuto činnost vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo Ministerstvem zemědělství ČR

 • - nebo doklad o vykonání tříleté praxe v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 Obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

§

   Podle Nařízení vlády 469/2000 Sb. je pod pojem >>obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy<< zahrnut i termín prodej zvířat z vlastního chovu - tedy nejrůznější odchovny a chovy.

   Vážení a milí akvaristé, doufáme, že je to pro vás důležitá informace, s kterou musíme všichni počítat a nějak se s ní vypořádat, abychom v našem obchodu dál mohli pokračovat.

Redakce AQAristických novin

(s drobnými textovými úpravami VP, originál textu)


Když noviny, tak i inzerce

   Obchod se zvířaty je živností vázanou

   Dovolujeme si vás upozornit, že vstoupil v platnost nový živnostenský zákon, který mění obchod se zvířaty z živnosti volné na živnost vázanou. Pro změnu v živnostenském oprávnění, v jehož názvu musí napříště stát Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, je provozovatel obchodu se zvířaty (i ten, kdo chová a zvířata prodává např. do velkoobchodu) povinen doložit příslušnému živnostenskému odboru i doklad o vzdělání, které ho opravňuje zmíněnou živnost provozovat. Konkrétně to znamená buď vysokoškolské vzdělání biologického či příbuzného směru nebo středoškolské vzdělání biologického směru zakončené maturitní zkouškou. U jednotlivých typů vzdělání požadují navíc živnostenské odbory rozdílný počet let praxe v oboru. Odbornou způsobilost musí s méně přísnými pravidly doložit i prodavači živých zvířat. Pro ty, kteří nesplňují ani jedno z uvedených kritérií je řešením:

rekvalifikační kurs

k jehož pořádání vydalo pověření Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V této souvislosti vám nabízíme rekvalifikační kurs akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem:

"Péče o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovech".

   Kurs, v němž vám své zkušenosti předají špičkoví lektoři vysokých škol, se bude konat v Praze, jeho cena činí 6.500,- Kč a pro mimopražské uchazeče můžeme zajistit i ubytování a stravu za příznivé ceny. Pokud budete mít zájem o podrobnější informace nebo se chcete do kursu přímo přihlásit, kontaktujte nás na telefonním čísle 02/209 212 86 nebo 0604/743642 či na e-mailové adrese lenka.sisova@centrum.cz. Nejbližší termín kursu je 19. - 27. ledna 2002.

   Pro pořádání kursu "Péče o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovech" udělilo 25. června 2001 pověření Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j. 21737/01/25/257.

Program kursu:

Téma / obsah

Anatomie a fyziologie zvířat / Podrobná stavba těla živočichů - bezobratlí, obratlovci. Fyziologie obratlovců a bezobratlých.
Reprodukce / Oplození, březost, porod, líhnutí vajec plazů a ptáků. Péče o mláďata - podrobné rozlišení u jednotlivých druhů.
Výživa a krmení / Živiny a základní prvky ve výživě zvířat, krmné směsi, sestavení krmné dávky, vitamíny ve výživě...
Etologie / Vliv životních podmínek na zdraví a chování zvířat, stress, ochočování, chování zvířat v různých podmínkách, vliv lidského faktoru.
Veterinární péče / Infekční a neinfekční choroby, základní příznaky, manipulace s nemocným zvířetem, parazité, medikamenty, léčby, euthanasie.
Zoohygiena a prevence / Zoohygiena, desinfekce, dezinsekce.
Chov zvířat a právo / Zákonné úpravy
Akvarijní ryby / Druhy ryb, specifika domoviny, nárok na chov - teplota, chemismus vody, akvaristická technika, potrava.
Obojživelníci / Druhy obojživelníků, specifické nároky jednotlivých druhů, chov, výživa.
Plazi / Druhy plazů, specifické nároky jednotlivých druhů, chov, výživa.
Ptáci / Druhy ptáků, specifické nároky jednotlivých druhů, chov, výživa.
Savci / Druhy savců, specifické nároky jednotlivých druhů, chov, výživa.
Praktická výuka / Exkurze v zoologické zahradě.

   Rekvalifikační kurs "Péče o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovech" se uskuteční v termínu od 19. do 27. ledna 2002 v penzionu Eliška - Novosuchdolská 27, Praha 6, Suchdol.
Vyučování začne v sobotu 19. ledna již v 9:30 hod a bude končit většinou okolo 18:00 hodiny. Pro mimopražské uchazeče je zajištěno ubytování ve dvou maximálně třílůžkových pokojích za 250 Kč za noc. Po dohodě je možné v penzionu domluvit i stravování (snídani a oběd) za cca 120 Kč / osobu a den. V jednom ze dnů uvedeného termínu se uskuteční i exkurze do pavilónu drobných zvířat v pražské ZOO. Celý kurs bude zakončen písemným testem.

   Cena kursu je 6.500 Kč

Ing. Lenka Šíšová, tel. 0604/743 642

(s drobnými textovými úpravami VP, originál textu)


AQAristické noviny (firemní propagační tiskovina - pozn. VP)
vychází 4x v kalendářním roce
Ročník I. číslo 1 - 1. 7. 2001
Evidenční číslo MK ČR E 12418
Vydavatel A.Q.A. spol. s r.o.
Kordačova 1844
Kladno 4   272 04
tel: 0312 / 632 200
tel: 0312 / 633 296
IČ 48948934
DIČ 030-48948934
Rozšiřuje A.Q.A. spol. s r.o., Česká pošta

Šéfredaktor: Vlaďka Holá, tel.: 0604/230213
Náklad 1111 výtisků