ROD  ECHINODORUS  L. C. Richard

PO REVIZI 1994


 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
 VĚNOVANÝCH AKVARIJNÍM ROSTLINÁM

Vladimír Pelikán
© 2000 - 2002

 

Poslední aktualizace: 04-2002

 

AKVÁRIUM - Vladimír Pelikán - AKVÁRIUM

   Rostliny rodu Echinodorus - šípatkovec (čeleď Alismataceae - žabníkovité) patří po léta k nejpopulárnějším vodním rostlinám vhodným k trvalému pěstování a množení v akváriích. Řada druhů vytváří ozdobné submerzní (ponořené) listy a některé nevyrůstají nad hladinu ani v nejlepších podmínkách ve snaze vytvořit emerzní (nad hladinou rostoucí - suchozemskou) formu.

   Možnosti komerčního využití echinodorů vyvolaly ve druhé polovině dvacátého století (zvláště v naší zemi, kde akvaristika byla jedním z mála komunistickým režimem "nezakázaných" způsobů vedlejšího legálního výdělku) jakousi "zlatou horečku". Akvaristé se předháněli, kdo má více druhů, kdo dřív získá ohlášenou novinku. Nové druhy a jejich mutace byly velmi ceněny a pěstitelé dokázali své úspěchy patřičně finančně zhodnotit. Honba za "novinkami" vedla mnoho experimentátorů (po celém světě) ke křížení přírodních druhů a k nekontrolovanému šíření kříženců mezi akvaristy, kde byly dále množeny většinou vegetativně (nepohlavně). Ušetřeny tímto překotným vývojem nezůstaly ani popisy nových druhů a botanické (vědecké) názvosloví.

   Pomyslnou tečkou za neobvykle prudkým nárustem počtu nově popsaných druhů je poslední, mezi akvaristy dosud téměř neznámá revize rodu Echinodorus, publikovaná americkými botaniky Robertem R. Haynesem a Lauritzem B. Holm - Nielsenem v monografii The  Alismataceae (Flora Neotropica, Monograph 64, The New York Botanical Garden, N.Y.1994). V publikaci autoři zpracovali kromě rodu Echinodorus také rod Sagittaria.

   Rod Echinodorus L.C. Richard (1848) podrobně zpracoval Micheli (1881), dále pak Buchenau (1903), Fassett (1955). Názvosloví dosud používané mezi akvaristy zavedl Rataj ( Revizion [sic!] of The Genus Echinodorus Rich., Studie ČSAV, Academia Praha 1975). Snad nejpodrobněji má český čtenář možnost seznámit se s Ratajovým názvoslovím v přírodovědném časopise ŽIVA, ročník 1974, 1975, v seriálu Echinodorus v přírodě a v akváriu. Počet druhů zavedených Ratajem v revizi (47) byl zahraničními odborníky kritizován jako ukvapený. Autor revize později přidal popisy dalších sedmi "novinek", z nichž největší rozruch způsobil údajný nález (Ratajem proti všem důkazům dodnes obhajovaný) rostliny rodu Echinodorus v africkém Kamerunu. (Viz Echinodorus africanus Rataj.) Tyto Ratajovy další popisy už (po vyvrcholení pochybností a prokázání neplatnosti jeho "důkazů") nebyly přijímány odbornou veřejností vážně.

   Haynes a Holm - Nielsen zredukovali počet platných druhů na 26 (!). Z množství druhů popsaných (resp. přejmenovaných) Ratajem zůstaly po této nové revizi platné pouze tři a jeden poddruh.

Viz  rod Echinodorus Rich. - aktuální seznam platných jmen i synonym.

 
   Autoři "Alismataceae" na konci části věnované echinodorům uvádějí seznam Ratajem popsaných (nově zavedených) druhů, jejichž popis je zcela založen na sterilně (nepohlavně) pěstovaných a množených rostlinách. Vyslovují nedůvěru jeho metodě popisu nových druhů podle vegetativní morfologie (bez doložených květenství, květů, plodenství, plodů a semen) a konstatují nemožnost přiřazení takových rostlin ke konkrétním jménům. Seznam je nadepsán "Nomen dubium" (pochybná jména) a nejistá příbuznost či příslušnost ke konkrétnímu platnému druhu je uváděna pouze jako "pravděpodobná":

"Nomen dubium" (pochybná jména)
E. opacus Rataj 1970 pravděpodobně hybrid odvozený od E. uruguayensis
E. portoalegrensis Rataj 1970 pravděpodobně ~ E. uruguayensis
E. pellucidus Rataj 1975 pravděpodobně ~ E. uruguayensis
E. africanus Rataj 1981 pravděpodobně ~ E. uruguayensis
E. janii Rataj 1988 pravděpodobně ~ E. uruguayensis
E. veronikae Rataj 1988 pravděpodobně ~ E. uruguayensis
E. inpai Rataj 1981 pravděpodobně ~ E. subalatus
E. schlueteri Rataj 1981 pravděpodobně ~ E. cordifolius
E. multiflorus Rataj 1989 ? ? ? (hybrid)

   Autoři revize zřejmě nevzali v úvahu popis "novinky" E. gabrieli Rataj 1990, zveřejněný v AT č. 1 - 1990.
Je možné, že na tento "nový druh" uplatnili článek 30.3 Kódu (viz níže), který stanovuje:

"Účinným zveřejněním" od 1. ledna 1953 není zveřejnění v obchodních katalozích nebo v novinách, které nemají vědecký charakter..."

   Předpokládám, že vzhledem k nedostatečnosti popisu a neznámému místu přírodního výskytu by i tato "novinka" skončila v předešlém seznamu (při vší úctě k pěstiteli, jehož jméno nese). Rataj popsal jako nové botanické druhy rostliny, jejichž přírodní původ nebyl nikdy doložen, nemají seriózně zpracované typové exempláře, nebo byly již popsány dříve a nové Ratajovy popisy a změny jmen jsou v rozporu s platnými mezinárodními pravidly - tzv. botanickým kódem. Patří mezi ně např. známý E. bleheri, E. parviflorus, E. africanus, E. janii (hybrid E. "Rubin"), E. veronikae, E. schlueteri a další.

   Jaké závěry vyplývají pro akvaristiku z Haynesovy a Holm - Nielsenovy revize rodu Echinodorus ?

   Zřetelně dala najevo, že věda má svá přísná pravidla a zavádění "akvaristických" metod určování druhů rostlin (podle tvaru listů, aniž bychom znali jejich pohlavní orgány a plody) do vědeckých publikací možné není. Zkušený akvarista - pěstitel avarijních rostlin - dokáže mnoho druhů více či méně spolehlivě odlišit podle submerzních listů, pro vědecké určení druhu jsou však tyto znaky zcela nedostačující. Jedním z důvodů je značná proměnlivost tvaru a barvy listů (u vodních rostlin dobře známá také akvaristům) v závislosti na podmínkách růstu. V kvalitních vědeckých popisech nových druhů je (spolu s dalšími podrobnými údaji o místě přírodního výskytu atd.) vždy uváděna celá rostlina s charakteristickými tvary listů z přírodního naleziště včetně květenství, detaily květu, plodu, semen, s průsvitkami (emerzních) listů, případně dalšími důležitými detaily potřebnými k přesnému a jednoznačnému druhovému rozlišení.

Viz také Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Tokijský kód) - platné znění kódu.
(překlad mezinárodních pravidel vědeckého názvosloví rostlin)

 
   Ratajova argumentace (1998), že autoři revize zahrnuli do jednoho druhu rostliny, které "dokáže rozlišit každý akvarista" (viz např. E. bleheri, parviflorus, amazonicus jako synonyma platného jména E. grisebachii), záměrně zneužívá laické neznalosti vědeckých kritérií a principů používaných při určování a popisu (nejen) nových přírodních rostlinných druhů. Pro ověření platnosti jmen a porovnávání různých rostlin nikdy nemohou sloužit exempláře neznámého původu (což všechny rostliny prodávané v obchodech bezpochyby jsou), ale jen typový jedinec z přírodního naleziště zpracovaný podle platných pravidel, který je řádně označen a je dostupný k dodatečnému ověření. Rostlinám popsaným jako E. bleheri, E. parviflorus taková dokumentace chybí a jejich vzhledová podobnost (včetně E. amazonicus) s dávno (platně) popsaným E. grisebachii je přinejmenším velmi nápadná.

   Rataj ve své spíše obchodně zaměřené příručce "Akvárium a rostliny" 1998 o díle amerických autorů doslova píše:

"…S ohledem na mezinárodní pravidla botanického názvosloví je tato revize v pořádku. Autoři však pracovali výhradně s herbárním materiálem a neznali živé rostliny. Tak došlo k tomu, že nebyli schopni rozeznat rozdíly mezi druhy, které pozná každý akvarista. Vůbec nestudovali nejstandardnější části rostlin, kterými jsou nažky a nebrali ohled na izolované geografické rozmístění některých druhů. Akvaristé proto budou sotva ochotni respektovat tuto revizi…"

  Že cílená dezinformace byla a stále je Ratajovou pracovní metodou, bylo již prokázáno (viz např.Echinodorus africanus Rataj, nejnověji pak "aprílové" AT 7-2001...). Posuzování druhové příslušnosti totiž neprobíhá na základě rostlin pěstovaných v akváriích (Ratajovi je tato skutečnost samozřejmě velmi dobře známa), ale na základě typových rostlin pocházejících z přírodního sběru s řádně zdokumentovanými nalezišti, uložených ve známých (a vědcům dostupných) herbářích. Zde je možno typové rostliny (i po uplynulých staletích) studovat a ověřovat správnost jejich zařazení do botanického systému. Názory akvaristů jsou z tohoto pohledu zcela vedlejší.
Jak Ratajovy dezinformace (v českých poměrech) dostávají volné pole pro šíření i v dnešní době vyznačující se otevřeným přístupem ke světovým pramenům vědeckých poznatků, však přece jen dokáže překvapit i člověka vybaveného "odolností" vůči propagandě totalitní éry.

    Český akvarista to za těchto okolností nebude mít ani v nejbližší budoucnosti snadné. V česky vydané (a na informace chudé) rostlinkářské literatuře pro akvaristy má dlouhá desetiletí téměř monopol Karel Rataj. V publikacích chybí kvalitní fotodokumentace popisovaných rostlin, vydávání na suchu vypěstovaných rostlin za submerzní (ponořené) pouhým potopením do vody před pořízením snímku se stalo zavedeným pravidlem. [Že je tradice fotografování emerzních rostlin ve vodě stále udržována, je možné se přesvědčit na titulní straně červencového vydání českého časopisu Akvárium, terárium č. 7-2000: emerzně vypěstovaný stolístek (Myriophyllum) v akváriu.] Některé latinské názvy sám jejich tvůrce uvádí v pozměněné podobě (E. bleherae, E. schluteri, E. maior), což platí o mnoha dalších rostlinách nejen rodu Echinodorus. (Na chybně uváděné latinské (vědecké) názvy rostlin v Ratajových publikacích - nejen českých - upozornil již v roce 1978 Fridrich Möhlmann v časopise AQUA PLANTA č. 3-1978.) Záměny fotografií (a jejich popisy lišící se v čase) jsou rovněž zcela běžné. Častá jsou i jména rostlin naprosto neslučitelná s názvoslovím užívaným v zahraniční - botaniky psané - odborné literatuře. Pocházejí pravděpodobně z asijských pěstíren nebo mohou být produktem "lidové tvořivosti".

   Hlavním problémem při správném určování (zařazování do botanického názvoslovného systému) šípatkovců, na který zájemci z řad akvaristů narazí, je nedostupnost kvalitní literatury na českém trhu.
Druhý problém: Popisy a rozlišovací znaky rostlin jsou uváděny podle dospělých emerzních (na suchu vypěstovaných) rostlin (což je pro většinu druhů rodu Echinodorus přirozený způsob existence), se kterými se akvarista setká málokdy. Submerzní (pod vodou vytvořené) listy jsou spíše znaky doplňkovými.
Největším úskalím však je skutečnost, že hlavními rozlišovacími znaky jsou pohlavní orgány rostlin a plody. Bez takto zdokumentovaných znaků je seriózní a spolehlivé určení druhu (až na vzácné výjimky) nemožné. Akvaristům pak nezbývá, než věřit obchodníkům a pěstitelským firmám. Ty se ale zabývají spíše ekonomickými aspekty pěstování než taxonomií. Seriozní odborník pak u submerzních rostlin (které neviděl kvést a tvořit plody) používá jen vyjádření z kategorie pravděpodobnosti... Kdo má zájem podrobněji studovat taxonomii echinodorů, musí si pořídit alespoň poslední odborné zpracování rodu, ve kterém jsou rozlišovací znaky druhů velmi podrobně popsány i vykresleny. Je zde samozřejmě uveden i určovací klíč rodu. Typový materiál některých herbárií je dostupný i díky internetu (viz např. The New York Botanical Garden).
Poslední kapkou skepse je pak vědomí, že pěstírny dodávají rostliny nejasného genetického původu, často zjevné hybridy. Ty se ovšem podle specializovaných vědeckých publikací určit nedají.


   Současný stav názvosloví rostlin (nejen rodu Echinodorus), se kterým je (v českých poměrech) obeznámena širší akvaristická veřejnost, je spíše produktem obchodních zájmů dodavatelských firem, než důsledkem vývoje vědeckého názvosloví. Pěstírny si s označováním rostlin správnými (platnými) jmény příliš hlavu nelámou a je otázkou, jaký podíl (a zda-li vůbec) produkce pochází z geneticky "čistých" matečních rostlin se zaručeným původem. Všechny druhy šípatkovců se snadno kříží, kdo viděl skleníkové (emerzní) kultury matečných rostlin u některého z našich pěstitelů, snadno pochopí, že samovolné křížení blízko sebe rostoucích druhů je velmi pravděpodobné. V komerční produkci (i při záměrném křížení) se počítá doslova každý prodaný kus, spoléhat na správný název rostliny z takové pěstírny je více než naivní. Sám jsem se přesvědčil, že rostliny zakoupené v obchodě (označené firemní plastovou cedulkou se jménem rostliny) vypěstované do mateční velikosti mnohokrát neodpovídaly svými znaky přiloženému jménu.

   Vývoj poslední desítky let ve světě je jednoznačný. K několika původním (z přírody pocházejícím) druhům šípatkovců vhodným k trvalému pěstování v akváriu (základním požadavkem je ozdobnost submerzního listu a malá ochota vyrůst nad hladinu) přibývají barevné mutace a hybridy (kříženci), které významným způsobem rozšiřují okrasné možnosti rostlin tohoto rodu v akváriích. Až na výjimky se nejedná o vyšlechtěné, vlastnostmi ustálené kultivary a jejich rozmnožování je proto prováděno výhradně vegetativní cestou (nepohlavně). Lze očekávat, že hybridní rostliny postupně z akvárií vytlačí většinu přírodních zelených druhů snadno vyrůstajících nad hladinu s kopinatými, srdčitými i oválnými listy. Nejkrásnější hybridy pocházejí z křížení E. uruguayensis s dalšími druhy, ale o těchto rostlinách se zmíním v GALERII AKVARIJNÍCH ROSTLIN

   Velmi pěkně uspořádané informace o nejnovějších hybridech echinodorů i jejich fotografie si můžete prohlédnout na německy psaných stránkách

   Revize rodu Echinodorus amerických botaniků R. R. Haynese & L. B.  Holm - Nielsena ještě vyvolá nejednu diskusi nejen mezi akvaristy. Je však nutno odlišovat vědecké důkazy od laických akvaristických úvah a taxonomii přenechat univerzitním botanikům - vědcům. Okrasná akvária s rostlinami vytváříme pro potěšení vlastní i našich blízkých a zahledíme - li se do nádrže s nádherně vzrostlými šípatkovci, rádi jim odpustíme často nejasný název i rodokmen.


 
Popis nového druhu v roce 1999/2000

   Christel Kasselmannová popsala v časopise AQUA PLANTA č. 1 - 2000 nový druh šípatkovce Echinodorus decumbens Kasselmann, spec. nov. Pochází z lokality ve východní Brazílii. Od velmi podobného E. paniculatus se liší především odlišným květenstvím a plody - nažkami. Velmi úzké submerzní listy nejsou pro akvária příliš atraktivní.
Popis nového druhu je zajímavý důkladností i bohatou fotodokumentací jak přírodní lokality, ve které autorka rostliny sbírala, tak i rostlin pěstovaných v akváriu. Samozřejmostí jsou dvě makrofotografie nažek - plodů.
Popis je doplněn také fotografií pylového zrna z rastrovacího elektronového mikroskopu. (Pylová zrna - tvar - slouží m.j. jako jeden z možných důkazů druhové odlišnosti.) Příslovečná německá důkladnost. Blamáž z nekvalitně a nedostatečně provedeného popisu nového druhu je v tomto případě zcela vyloučena. Pečlivost přípravy je také zřejmě důvodem, proč od sběru v roce 1994 do zveřejnění popisu uplynulo šest let.

 
   Vzhledem k prudkému vývoji zkoumání genetických vlastností rozborem řetězců DNK, RNK (DNA, RNA) rostlin i živočichů lze v budoucnu očekávat standardizaci přesných a exaktních metod druhového rozlišení. Je pravděpodobné, že tyto metody přinesou mnohá překvapení či odhalení o původu některých "druhů" vydávaných za přírodní.

Poznámka k článku zveřejněnému v AT 9-2000

   Napsáno (upraveno - rozděleno na dva texty a rozšířeno) podle rukopisu stejnojmenného článku zaslaného (po předchozí dohodě) šéfredaktorovi časopisu Akvárium, terárium (vyd. Jos.  Lonský, Praha) v květnu 1999. Text byl otištěn až v září (AT 9 - 2000) "Vysvětlení" lze nalézt např. v AT č.7-2000, 7-2001.
   Musím čtenáře upozornit na skutečnost, že text publikovaný v AT je pouhým torzem rukopisu, do kterého byly proti mé vůli (a bez mého vědomí) šéfredaktorem vloženy úpravy a odkazy, které v redakci ani nepovažovali za vhodné označit jako redakční poznámku. Zato byly naprosto důsledně vypuštěny všechny zmínky o chybných tvrzeních a různých záměnách fotografií publikovaných K.Ratajem sen., včetně souhrnných čísel o počtu druhů rodu Echinodorus před a po revizi z roku 1994. Stejně tak byly důsledně vynechány jakékoli zmínky o neexistenci výskytu rodu Echinodorus v Africe (zde vyčleněny do samostatného článku). Fotografie hybridu Ech."Rubin" je chybně popsána jako Ech. "Rosé", přestože všechny fotografie zaslané do redakce byly řádně označeny.
Rovněž nebyl zveřejněn dodatek o popisu nového druhu (C. Kasselmannovou) na přelomu roku 2000.
Další komentář k praxi používané šéfredaktorem AT je zřejmě zbytečný...

 
Karel Rataj    (AT 9-2000, str. 17-18, doslovná citace)
   se v poznámce (k redakčně "zredukovaným" údajům o revizi rodu) vyjádřil takto:

"V nové revizi echinodorů (Flora Neotropica, 1994) je řada sporných míst. Uvádím jen několik případů:

Sloučení E. grisebachi + E. amphibius + E. amazonicus + E. gracilis + E. bleherae v jediný druh odporuje Kodexu, protože druhy mající zcela samostatný zeměpisný areál a nevyskytující se současně s druhy podobnými, ale v emerzní fázi odlišnými, nemohou být synonymizovány. Mohou být uvedeny jako subspecie (poddruhy - pozn. V.P.), ale ne jako synonyma. Tak např. E. parviflorus je endemit Peru, E. amphibius je endemit z ostrova Marajo v deltě Amazonky apod.
E. brevipedicellatus je specimen excludendum, není to vůbec Echinodorus, ale Sagittaria.
E. ovalis nemůže být synonymizován s E. cordifolius, protože je to výhradní endemit Kuby.
E. barthi nemůže být synonymizován s E. grandiflorus ssp. eureus, protože je to hybrid nazývaný také
E. 2x červený ("E. osiris Doppelt Rot" - pozn. V.P.) a Mühlberg jej popsal neoprávněně. Je geneticky nečistý a jedná se o nezaregistrovaný kultivar, který mezi přírodními botanickými druhy nemá co dělat. U nás je dnes distribuován pod názvem E. Beauty Red."

 
Co k této poznámce Karla Rataje (sen.?) dodat?

   Nedovolil bych si zpochybňovat znalosti botanického Kódu u profesionálních botaniků, jak to činí (nejen u amerických autorů) Karel Rataj. E. bleheri (bleherae) ani E. parviflorus nemají známý (a vědecky zdokumentovaný) přírodní výskyt. Hovořit proto o jejich zeměpisném areálu je přinejmenším problematické. Sám Rataj ve svých starších publikacích uvádí, že jím popsané rostliny pocházejí od firem zabývajících se pěstováním a prodejem vodních rostlin (např. Živa l974,1975). O jakém zeměpisném areálu je tedy možno hovořit, neexistuje-li archivní (herbářový) dokladový materiál pocházející z místa přírodního výskytu?
   Z platného znění Pravidel botanického názvosloví (Kód) nevyplývá jakákoliv nemožnost synonymizace dříve popsaných druhů, zařazených nyní pod E. grisebachii ale i v jiných případech. Pokud ano, měl by Rataj citovat konkrétní článek či články Kódu, které to zakazují, nebo kterými by bylo možno jeho argumenty podpořit.
   Absurdní tvrzení, že E. brevipedicellatus není Echinodorus, ale Sagittaria, by snad bylo lépe nechat bez komentáře, (stejně jako poněkud zmatené poukazování na to, co v mém textu ani v "Alismataceae" vůbec není - viz E. barthi "kontra" E. grandiflorus ssp. aureus.) kdyby nebylo publikováno v jediném českém akvaristickém časopise. Američtí botanici (stejně jako Karel Rataj sen.) provedli revizi jak rodu Echinodorus, tak i Sagittaria (viz Alismataceae, Flora Neotropica...) a jistě by si takovéto banální záměny všimli.

Vysvětlení je jednoduché: V osmnáctém, devatenáctém a počátkem dvacátého století byly některé rostliny zařazeny do rodu Alisma, SagittariaEchinodorus (i dalších). Teprve pozdější vývoj názvosloví vedl k jejich přesnějšímu rodovému zařazení (což je možno vyčíst ze seznamu platných jmen a synonym i údajů uvedených v revizi rodu Echinodorus). Proto (stejnou) rostlinu popsanou jako Sagittaria brevipedicellata (Kuntze 1898) přeřadil do rodu Echinodorus Buchenau v roce 1903. Poněvadž tato rostlina podle typového materiálu má zřejmě stejné znaky jako Ech. longipetalus popsaný Micheli-m v roce 1881, byla zařazena jako synonymum v souladu s botanickým Kódem.
     To, že např. dnešní Echinodorus cordifolius ssp. cordifolius popsal Linné (Linnaeus) jako Alisma cordifolia již v roce 1753 (!), Lamarck v roce 1788 přeřadil do rodu Sagittaria, později pak Grisebach v r. 1857 do rodu Echinodorus, v žádném případě nemůže být argumentem pro tvrzení, že se nejedná o Echinodorus, ale např. Sagittarii. Podobných příkladů je možno najít celou řadu. Např. kdysi "Echinodorus" humilis (z Afriky) byl přeřazen do rodu Ranalisma. (A pak, že v Africe "echinodory" nerostou !) Ostatně i sám Rataj jednu z mnoha podobných názvoslovných proměn signoval v roce 1968...
     Že je šípatkovec popsán podle materiálu sbíraného na Kubě ještě neznamená, že nemůže být synonymem rostliny stejných znaků sbíraných dříve na blízkém kontinentu. Navíc podle výzkumů prováděných v posledních letech je vyslovována hypotéza, že Kuba společně s dalšími ostrovy byla ještě v nedávné minulosti součástí pevniny, než byla zaplavena mořem. Není tedy žádný oprávněný důvod k zásadnímu oddělování kubánské flóry od amerického kontinentu, zvláště je-li přirozeně osídlena množstvím pevninských druhů.
     Zda je prohřeškem, že E. x barthii - (obecně známý) hybrid popsaný jako samostatný druh (kdysi východoněmeckým) botanikem Mühlbergem - mají autoři revize uveden jako synonymum u druhů, z jejichž křížení pochází (E. uruguayensisE. cordifolius !), nedokáži posoudit. Jisté je, že sám Rataj takových hybridů popsal jako "nové botanické druhy" několik.
     Je také známo, že Karel Rataj zcela svévolně ve svých textech provádí názvoslovné změny, které jsou v rozporu s aktuálně platnými jmény rostlin i s Mezinárodními pravidly botanického názvosloví - botanickým Kódem.
   Posledním příkladem může být Ratajův seriál "Echinodory a Flora Neotropica" v českém časopise AT/2001, č.7-2001 je z tohoto pohledu skutečnou kuriozitou... Autor se m.j. pokusil o "názvoslovný převrat" o čtvrtstoletí zpět. Předpokládám, že v botanickém světě to bude považováno za absurdní exces.
   Zveřejnit však pravdivé či kritické údaje ve zmíněném časopise Akvárium-terárium (proti vůli K. Rataje i šéfredaktora) by v minulosti ani současnosti (rok 2000 - 2001 !) v žádném případě možné nebylo.

   Vracet se ke zmíněnému Ratajovu "seriálu" plnému zmatečných a zavádějících i zjevně nepravdivých údajů by bylo pravděpodobně plýtvání časem, z popsaných příkladů si soudný čtenář jistě učiní závěry sám (má-li komentování podobných textů plných "argumentů" ve stylu zde již popsaných metod vůbec nějaký smysl).


Vladimír Pelikán, Brno

 

   Nažky patří mezi základní rozlišovací znaky jednotlivých druhů rodu. Skutečná velikost je kolem 2 mm. Tyto patří druhu Echinodorus cordifolius:

ECHINODORUS CORDIFOLIUS, NAŽKY, ZVĚTŠENO

Foto: © 2000 Vladimír Pelikán

 

   Nažky druhu Echinodorus martii. Na povrchu mají pryskyřičnaté "hrbolky" - glandule,
které jsou však dobře rozeznatelné až při lepším rozlišení (zvětšení):

ECHINODORUS MARTII, NAŽKY, ZVĚTŠENO

Foto: © 2000 Vladimír Pelikán

 

Obrazová část rodu Echinodorus bude postupně doplňována v GALERII ROSTLIN

 

AKVÁRIUM  PELIKÁN  -  ZPĚT  NA  TITULNÍ  STRANU