LITERATURA z domova i zahraničí
 
AKVÁRIUM - VLADIMÍR PELIKÁN - AKVÁRIUM

 ODBORNÁ LITERATURA
 - ZDROJ CENNÝCH INFORMACÍ...

ROSTLINY VOD A POBŘEŽÍ - Slavomil HEJNÝ


ROSTLINY VOD A POBŘEŽÍ   Slavomil Hejný a kolektiv
East West Publishing Company & East West Publishing Praha, Praha 2000;
118 stran, 19 perokreseb, 11 černobílých, 87 barevných fotografií;
ISBN 80-7219-000-8, cena v knihkupectví kolem 330,- Kč


   TATO KNIHA BYLA VYDÁNA
DÍKY INICIATIVĚ STŘEDNÍ RYBÁŘSKÉ ŠKOLY
A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE
VODŇANY

   Slavomila Hejného († 2001) si možná akvaristé - dříve narození - pamatují jako jednoho z autorů (společně s K. Ratajem) kdysi mezi akvaristy známé příručky Vodní rostliny v bytě (SZN Praha 1968). Po knize Vladimír Sadílek: Akvarijní rostliny (Svépomoc Praha 1965) to byla druhá knížka vydaná u nás především pro akvaristy zaměřené na pěstování vodních rostlin. Slavomil Hejný se však dále plně věnoval vědecké práci (dlouholetý vědecký pracovník a ředitel - 29 let - Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích)...
   Tato (v českém jazyce vzácná) publikace sice není přímo určena akvaristům, je však dobrým pramenem informací o životě vodních rostlin (obecně) v naší přírodě, řadu poznatků z ekologie je možno využít i při pěstování rostlin v akváriu. Nakladatelským záměrem bylo oslovení co nejširšího okruhu čtenářů, tomu je přizpůsoben i rozsah a náročnost výkladu. Jedním z deklarovaných "vyšších principů" autorského kolektivu (Slavomil Hejný, Jan Pokorný, Jan Květ, Štěpán Husák, Emilie Pecharová ve spolupráci s dalšími autory fotografií a kreseb) je poukázat na rychlý úbytek vodních a mokřadních rostlin a jejich přirozených biotopů v důsledku intenzivního chovu ryb, vedoucího k výraznému znehodnocení a omezení rozsahu původních lokalit výskytu v posledních padesáti letech. Snahou je přispět k ochraně ohrožených druhů i podmínek k jejich rozvoji.

Kniha obsahuje ve všeobecné části souhrn základních poznatků, které čtenářům dostupných akvaristických příruček zůstávají utajeny.
Jako příklad uvádím některé názvy kapitol všeobecné části:

 • Funkce vodních a mokřadních systémů
 • Ekofyziologie vodních a mokřadních rostlin
 • Koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě a jejich vztah k fotosyntéze
 • Distribuce sluneční energie, světlo ve vodě a světelné podmínky pro rostliny
 • Fotosyntéza, stínomilnost, světlomilnost, světelný kompenzační bod a nasycení fotosyntézy světlem
 • Přizpůsobení k vysokému pH, příjem uhlíku z hydrogenuhličitanu, srážení uhličitanů
 • Ponořené rostliny a perifyton
 • Asimilační pH a přeměna amonného iontu na jedovatý amoniak
 • Význam vápnění v oligotrofních a eutrofních vodách
 • Anaerobioza na dně
 • Alelopatie
 • Emerzní rostliny a přizpůsobení jejich kořenů k nedostatku kyslíku, sezonní průběh koncentrace zásobních iontů
 • Vodní sloupec a světelné poměry
 • Rozmnožování
 • Způsoby šíření
 • Ochrana a chráněné druhy

Pokud se někdo zalekl neznámého slova v názvech kapitol, v knize nechybí slovníček cizích odborných výrazů. Převážná většina rozsahu publikace je věnována popisu jednotlivých rostlinných druhů, jejich rozšíření, ekologii, ochraně i možnostem hospodářského využití člověkem. Racionálně uspořádané texty jsou doplněny fotografiemi a kresbami.

    Jak obtížné může být vydání podobné publikace v českých podmínkách naznačuje ve svém úvodním slově Miroslav Merten (kráceno):
    "...Záměr napsat tuto knihu se zrodil v den oslav 75. výročí založení Střední rybářské školy ve Vodňanech, kdy mně pan doktor nabídl, zda bych nestál o to, že by zorganizoval kolektiv k napsání této knihy:
..."Máte jedinečnou příležitost dokud ještě žije kolektiv, který se na tuto problematiku celý život specializoval, návazná generace chybí a obdobná kniha vznikla před více než 45 roky (Podubský V. a Štědronský E., 1954: Vodní, bažinné a pobřežní rostliny, Praha)."...  
Byla to nabídka, která se nedala odmítnout! Tím však celé kolo teprve začalo. Bylo nutné především zajistit možnosti financování tohoto díla. Takto úzce specializovaná kniha jistě má naději na vydání až za několik desítek let a v současném ekonomickém tlaku si žádný knihkupec ani nakladatel nemůže dovolit vydat a především držet na skladě titul, který by se prodával po více let. ... A přitom jsme si přáli, aby tato ojedinělá kniha měla vysokou kartografickou úroveň..."

    Základní cíle, které si iniciátoři vydání tohoto velmi užitečného titulu stanovili, jistě byly splněny. Domnívám se však, že takto obsahem vzácná publikace mohla mít větší rozsah, zejména pak obrazových příloh, jejichž rozměry jsou - na použitém křídovém papíře - na první pohled nedostatečné a detaily rostlin obtížně rozeznatelné. U některých fotografií se nemohu ubránit dojmu, že byla podceněna jejich příprava pro tisk, možná i použity starší filmové materiály (z archivu autorů), na kterých již "zahlodal" zub času. I tyto (barevné) vady je však možno v předtiskové úpravě kompenzovat, což se bohužel nestalo (příklad za všechny - na straně 81 květům stulíku žlutého téměř chybí žlutá barva a fotografie je celkově laděna do modrých odstínů). Podobné výhrady měli i autoři recenze otištěné v časopise ŽIVA 2-2001, H. Oťaheľová a L. Adamec.

    Čtenáři, kteří jsou ochotni za zdařilou publikaci s kvalitně vytištěnými fotografiemi sáhnout hlouběji do kapsy, by jistě za lepší vyobrazení rostlin byli vděčni. Ostatně - kniha i s přispěním mnoha uvedených sponzorů nepatří mezi nejlevnější - ikdyž v tomto konkrétním případě zřejmě pro část zákazníků cena vůbec nehraje rozhodující roli. S ohledem na vzácnost obsahu by možná přicházelo v úvahu inzerované předplatné, které by mohlo částečně ulehčit obtížné a finančně náročné vydávání knih s podobným zaměřením.

    I přes uvedené výhrady patří Rostliny vod a pobřeží Slavomila Hejného a kolektivu autorů ke knihám, k nimž se rád vracím.

Vladimír Pelikán  (18. 8. 2001)

    Slavomil Hejný zemřel na začátku léta 2001 v Praze...
Vzpomínku na tohoto významného českého botanika z pera Jana Jeníka a Štěpána Husáka si můžete přečíst v časopise Živa 4-2001.


LITERATURA

 

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU