VÁŽENÍ AKVARISTÉ,

vítám Vás

na stránkách věnovaných akvarijním rostlinám.

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH VĚNOVANÝCH
 AKVARIJNÍM ROSTLINÁM A PROBLEMATICE
 OKRASNÝCH ROSTLINOVÝCH AKVÁRIÍ

 

AKVÁRIUM - VLADIMÍR PELIKÁN - AKVÁRIUM

   Podtrhuji slovo akvarijní, poněvadž sortiment rostlin, s nímž se mnohdy setkáváte v obchodech, obsahuje často nejenom druhy vodních rostlin, které je možné pěstovat ve vlhkých prostorách skleníků bez vody v suchozemské formě (emerzně), ale i takové, které nikdy ve vodě nerostou a ani růst nemohou. Nevytvářejí totiž nikdy ponořenou (submerzní) formu listů, která rostlinám umožňuje plnohodnotný příjem živin rozpuštěných ve vodě. Neschopnost listů na suchu vypěstovaných rostlin přijímat svým povrchem živiny z vody není (obzvláště ne začínajícím akvaristům) příliš zdůrazňována, zejména pak ne autory příruček a reklamních tiskovin podporujících prodej "vodních rostlin" vlastních pěstíren. Skutečnost, že emerzní rostliny po zasazení do akvária (často nedostatečně osvětleného) začnou žloutnout a omezí růst, je zakrývána tvrzeními o nedostatku všech možných živin, které je nutno do akvárií uměle přikapávat (autor pak obvykle dodává, že je jejich úspěšným výrobcem). Obskurní teorie o "správném pěstování rostlin v akváriu" dodávané ke květinářskému sortimentu "kytek" neschopných trvalého růstu ve vodním prostředí, natož pak v akváriu, jsou již jen smutným důkazem minimálních zkušeností jejich autorů v akvaristickém oboru.

   Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl publikovat na internetových stránkách, je dříve nebývalá možnost svobodně zveřejnit kritické poznatky a vlastní dlouholeté zkušenosti získané akvaristickou praxí i studiem odborné literatury. Není zde nutno překonávat redakční "odpor" k textům, které jsou mnohdy v příkrém rozporu s informacemi publikovanými knižně i časopisecky v česky psané "odborné" akvaristické literatuře dlouhá léta ovládané jediným autorem . Musím bohužel s politováním konstatovat, že v českém jazyce dosud nevyšla souhrnná publikace na vysoké odborné úrovni, která by sloučila moderní poznatky oboru rostlinné fyziologie ponořených (submerzních) vodních rostlin (hydrofyta) s praktickými zkušenostmi a doporučenými postupy pro pěstování v akvarijních podmínkách. Stejně tak chybí i aktuální informace oboru systematické botaniky (popisy druhů vhodných pro pěstování v akváriích v celém existujícím sortimentu nabízeném přírodou i uměle vytvořených člověkem), nemluvě o správném botanickém názvosloví, které se v česky psaných pramenech nachází v zoufalém stavu a často jsou uváděny naprosté nesmysly pocházející z období života "za železnou oponou". Tento stav považuji za nedůstojný přelomu druhého a třetího tisíciletí a rád bych přispěl drobným dílem ke shromáždění a publikaci poznatků moderní vědy i zkušeností akvaristů k užitku všech, kteří o seriózní informace budou mít zájem.

Rok 2000 je z tohoto pohledu rokem počátečním.

Vladimír Pelikán

Autor ručí za správnost a prověření kvality zdroje všech informací publikovaných na stránkách označených jeho jménem.

http://planta.aquariana.cz


   Všechny okruhy témat budou postupně doplňovány a rozšiřovány dle časových možností autora, na těchto stránkách najdete vždy nejaktuálnější (+doplněné, příp. opravené) texty i fotografie a další obrazový materiál. Jsem si vědom skutečnosti, že zejména v oblasti fyziologie pravých vodních rostlin se budu pohybovat na samé hranici dostupnosti vědeckých zdrojů poznání . Prosím proto čtenáře, aby se připojili k této snaze shromáždit seriózní informace do volně přístupného zdroje, Vítáni budou všichni vzdělaní lidé, kteří jsou ochotni a schopni zpracovat konkrétní odborná přírodovědná témata, nebo jen poskytnout studijní materiály, fotografie, či umožnit jejich pořízení.


   Považuji za možné věnovat malou část prostoru i aktivitám, které pomohou akvaristům ke vzájemné výměně rostlinných druhů, které nejsou dostupné běžnou distribuční sítí prodejen a pěstíren rostlin. Uvidíme, zda o tyto aktivity bude zájem. Například ve výborném časopise AQUA PLANTA zavedli před několika lety možnost zveřejnit adresy akvaristů, kteří veřejně převzali "patronát" nad určitými druhy jinak těžko dostupnými v obchodech. Za paušální částku 10,- DEM určenou k pokrytí režie (poštovné, obal apod.) zaslanou předem těmto "patronům" (po předchozí dohodě) si mohou němečtí akvaristé zajistit žádané rostlinky bez závislosti na emerzně (na suchu) vypěstovaných produktech nabízených obchodníky.

   Čas ukáže, které aktivity nejvíce pomohou rozvoji pěstování akvarijních rostlin v naší zemi (slovenští přátelé mi snad nebudou mít za zlé, když pojem "naše země" rozšířím na všechny oblasti [naše Země ?], se kterými se dokážeme domluvit, tedy v první řadě se Slováky).

Na spolupráci i vaše kritická hodnocení se těší

Vladimír Pelikán, Brno.

 

AKVÁRIUM - VLADIMÍR PELIKÁN - AKVÁRIUM

 

vpelikan@cmail.cz

Pěstování akvarijních rostlin společně s terčovci je možné:

I TERČOVCE JE MOŽNO CHOVAT
V ROSTLINOVÝCH AKVÁRIÍCH...

  Foto: © 2000 Vladimír Pelikán

 

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU